Select Page

สายนาฬิกา CMI

   เป็นสายนาฬิกาจากผู้ผลิตสายนาฬิกามืออาชีพที่มีประสบการณ์ทำสายนาฬิกามากว่า 40 ปี ในประเทศอิตาลีและส่งขายทั่วโลก ในนาม Campagnolo Cinturini

ปัจจุบันได้สืบทอดกิจการมาสู่ทายาทรุ่นที่ 2 คือ Mr. Massimo และ Mr. Davide Campagnolo บุตรชายของ Renato ซึ่งสืบทอดความทุ่มเทและมุ่งมั่นในการทำสายนาฬิกาที่มีคุณภาพและความสวยงามให้กับนาฬิกาชั้นนำ

Showing all 19 results