top of page

สายนาฬิกา Rios

          RIOS1931 ก่อตั้งโดยช่างนาฬิกาชื่อ  Oswald Riemer ในปี 1931 และยังคงสืบทอดธุรกิจแบบครอบครัวมายังทายาทรุ่นที่ โดยยังคงสืบทอด Swiss Full-bugg เทคนิคในการทำสายนาฬิกาเพื่อให้คุณภาพดีที่สุด  
         
          RIOS จึงเป็นแบรนด์ที่ยังคงขึ้นชื่อในเรื่องของการใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน  สายทุกเส้นผลิตอย่างปราณีต สวยงาม 

bottom of page